TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Zawiercie w powtórce na węzeł tylko z jedną ofertą
TransInfo.pl - Opublikowano: 21.03.2019 16:00:29
Zawieracie w powtórce tylko z jedną ofertą - na węzeł

Były dwie oferty, teraz jest jedna - na budowę węzła w Zawierciu.

Zawiercie ponowiło przetarg, którego przedmiotem jest budowa węzłów przesiadkowych, parkingów B&R, tras rowerowych o długości około 25 000 km i wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej.

Minął już termin składania ofert. Okazuje się, że zamawiający tym razem otrzymał tylko jedną ofertę. Realizacją zamówienia, tak jak poprzednio zainteresowany jest - P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika, który chce zbudować węzeł przesiadkowy za cenę 16 543 344,06 PLN w terminie do 15 września 2020 roku.

Wśród ofert zabrakło natomiast konkurenta P.U.H. DOMAX z poprzedniego przetargu, czyli Tranzit Sp. z o.o. Zawiercie prawdopodobnie liczyło na pozyskanie większej liczby ofert, ale wyszło odwrotnie.

Cena jedynej propozycji również nie jest zbyt atrakcyjna bowiem miasto jeśli wybierze chętnego wykonawcę ma szansę zaoszczędzić ponad 200 tys. PLN. To nie dużo mając na uwadze fakt, iż Zawiercie w ponownym przetargu nie zwiększyło budżetu na to zadanie, a wynosił on 14 014 179,87 PLN brutto. Możliwe zatem, że czeka nas kolejne unieważnienie przetargu, co powoli staje się normalnym zjawiskiem. Dodajmy, że inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Co przyniesie inwestycja?

Jeśli uda się zrealizować inwestycję, to na terenie miasta zostanie stworzony system komunikacyjnych tras rowerowych wraz ze zintegrowanymi centrami przesiadkowymi, które będą miały na celu zachęcenie mieszkańców do przechodzenia na bardziej ekologiczne i zrównoważone systemy transportowe. Długofalowo wpłynie to na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Osoby pracujące czy też młodzież szkolna będą mogły dojechać do centrum przesiadkowego rowerem, a następnie po pozostawieniu swoich jednośladów na parkingu Bike&Ride, kontynuować swoją podróż transportem publicznym.

Zakres zamówienia

Gdyby się udało pozytywnie zakończyć przetarg, to do zadań wykonawcy należeć będą prace projektowe i roboty budowlane. Do tych pierwszych zamawiający zaliczył m.in.:

- mapy do celów projektowych,

- inwentaryzację zieleni wraz z decyzją o wycince drzew i krzewów oraz nasadzeniami zastępczymi,

- opinie i uzgodnienia z zamawiającym, zarządcami dróg, gestorami sieci,

- decyzję lokalizacji celu publicznego lub potwierdzenie zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jeśli powyższe będzie niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu inwestycji,

- decyzję środowiskową oraz raporty oddziaływania na środowisko, jeśli będą wymagane,

- dokumentację geotechniczną lub geologiczną, inżynierską określającą warunki gruntowo-wodne podłoża,

- projekt budowlany i wykonawczy, wielobranżowy dla każdej z występujących branż oddzielnie, kosztorys prac budowlanych dla każdej z występujących branż oddzielnie,

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdej z występujących branż oddzielnie,

- zatwierdzony projekt organizacji ruchu docelowego oraz zastępczego.


Z kolei roboty budowlane mają polegać w szczególności na:

- budowie zintegrowanych centrów przesiadkowych, dróg rowerowych, infrastruktury towarzyszącej ze szczególnym uwzględnieniem zmniejszenia emisji CO2 i zmniejszenia degradacji środowiska,

- wykonaniu nowego oznakowania poziomego oraz pionowego,

- przebudowie odcinków dróg publicznych celem bezpiecznego wyznaczenia dróg rowerowych polegającej na oznakowaniu ulic, poboczy, symbolem "sierżanta rowerowego" P-27 oraz oznakowaniem A-24 i tabliczki typu R,

- budowie zintegrowanych centrów przesiadkowych (4 lokalizacje), w tym wykonanie koryta drogowego, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi - w sąsiedztwie dworca PKP – 1200 m2, w Kromołowie – 700 m2, w Skarżycach – 400 m2, w Blanowicach – 450 m2,

- budowie elementów małej architektury (koszy na odpady - 54 sztuki, koszy na psie odchody - 20 sztuk, gablot informacyjnych - 4 sztuki, ławek - 95 sztuk, stojaków rowerowych - 204 sztuki, stacji naprawy rowerów - 5 sztuk),

- budowie dróg i pasów rowerowych, a także ciągów pieszo-rowerowych.

Nie tylko węzeł

W ramach budowy zintegrowanych centrów przesiadkowych planowane jest również wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. W każdej z czterech lokalizacji, tj. przy dworcu PKP, przy ul. Staromiejskiej w Kromołowie, przy ul. Turystycznej w Skarżycach, przy przystanku Blanowice Pętla w Blanowicach zamontowane zostaną tablice informujące podróżnych o planowanych przyjazdach środków komunikacji publicznej. W ramach inwestycji planuje się zakup czterech jednostronnych tablic LED, diodowych – w kolorze pomarańczowym, składających się z sześciu wierszy. Tablice te będą zamontowane obok wiat przystankowych i mają być skoordynowane z istniejącymi systemami operatora komunikacji publicznej. Wdrażany system powinien zapewnić podróżującym możliwość wglądu w przebieg i aktualne położenie autobusu poprzez dedykowaną aplikację mobilną.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
węzeł
SDIP
Zawiercie
Dyskutuj pod tym artykułem bezpośrednio na !

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.