TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Tranzit i DOMAX z ofertami dla Zawiercia
TransInfo.pl - Opublikowano: 28.02.2019 17:30:42
Dwie oferty na węzły, drogi i SDIP dla Zawiercia fot. MZK Zawiercie

Dwie firmy chcą wykonać węzły przesiadkowe, trasy rowerowe i SDIP dla Zawiercia.

Zawiercie do 20 lutego szukało wykonawców, którzy chcieliby zrealizować inwestycję polegającą na budowie węzłów przesiadkowych, parkingów B&R, tras rowerowych o długości około 25 000 km i wdrożeniu systemu dynamicznej informacji pasażerskiej.

Tylko dwie firmy wyraziły zainteresowanie zamówieniem:

  •  P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika – z ceną 16 774 405,82 PLN brutto,

  • Tranzit Sp. z o.o. – z ceną 17 589 000,00 PLN brutto.

Obaj wykonawcy zobowiązali się do zakończenia inwestycji w terminie do 15 września 2020 roku, a nadto zaoferowali udzielenie gwarancji na przedmiot zamówienia w okresie 60 miesięcy.

Problem w tym, że złożone propozycje przekraczają szacunki zamawiającego pod względem ceny. Miasto bowiem planowało przeznaczyć na wskazane przedsięwzięcie 14 014 179,87 PLN brutto. Teraz ruch po stronie zamawiającego – czy znajdzie niespełna 3 mln PLN i wybierze najtańszą ofertę czy też jednak spróbuje poszukać tańszych wykonawców w kolejnym przetargu. Przypomnijmy, że inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Eko-zmiany

Decyzja zamawiającego będzie kluczowa dla mieszkańców. Realizacja inwestycji oznacza, że na terenie miasta zostanie stworzony system komunikacyjnych tras rowerowych wraz ze zintegrowanymi centrami przesiadkowymi, które będą miały na celu zachęcenie mieszkańców do przechodzenia na bardziej ekologiczne i zrównoważone systemy transportowe. Długofalowo wpłynie to na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Osoby pracujące czy też młodzież szkolna będą mogły dojechać do centrum przesiadkowego rowerem, a następnie po pozostawieniu swoich jednośladów na parkingu Bike&Ride, kontynuować swoją podróż transportem publicznym.

Najpierw projekt

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: prace projektowe i roboty budowlane. Do tych pierwszych zamawiający zaliczył m.in.:

- mapy do celów projektowych,

- inwentaryzację zieleni wraz z decyzją o wycince drzew i krzewów oraz nasadzeniami zastępczymi,

- opinie i uzgodnienia z zamawiającym, zarządcami dróg, gestorami sieci,

- decyzję lokalizacji celu publicznego lub potwierdzenie zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jeśli powyższe będzie niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu inwestycji,

- decyzję środowiskową oraz raporty oddziaływania na środowisko, jeśli będą wymagane,

- dokumentację geotechniczną lub geologiczną, inżynierską określającą warunki gruntowo-wodne podłoża,

- projekt budowlany i wykonawczy, wielobranżowy dla każdej z występujących branż oddzielnie, kosztorys prac budowlanych dla każdej z występujących branż oddzielnie,

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdej z występujących branż oddzielnie,

- zatwierdzony projekt organizacji ruchu docelowego oraz zastępczego.

…potem roboty

Z kolei roboty budowlane mają polegać w szczególności na:

- budowie zintegrowanych centrów przesiadkowych, dróg rowerowych, infrastruktury towarzyszącej ze szczególnym uwzględnieniem zmniejszenia emisji CO2 i zmniejszenia degradacji środowiska,

- wykonaniu nowego oznakowania poziomego oraz pionowego,

- przebudowie odcinków dróg publicznych celem bezpiecznego wyznaczenia dróg rowerowych polegającej na oznakowaniu ulic, poboczy, symbolem "sierżanta rowerowego" P-27 oraz oznakowaniem A-24 i tabliczki typu R,

- budowie zintegrowanych centrów przesiadkowych (4 lokalizacje), w tym wykonanie koryta drogowego, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi - w sąsiedztwie dworca PKP – 1200 m2, w Kromołowie – 700 m2, w Skarżycach – 400 m2, w Blanowicach – 450 m2,

- budowie elementów małej architektury (koszy na odpady - 54 sztuki, koszy na psie odchody - 20 sztuk, gablot informacyjnych - 4 sztuki, ławek - 95 sztuk, stojaków rowerowych - 204 sztuki, stacji naprawy rowerów - 5 sztuk),

- budowie dróg i pasów rowerowych, a także ciągów pieszo-rowerowych.

Będzie też SDIP

W ramach budowy zintegrowanych centrów przesiadkowych planowane jest również wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. W każdej z czterech lokalizacji, tj. przy dworcu PKP, przy ul. Staromiejskiej w Kromołowie, przy ul. Turystycznej w Skarżycach, przy przystanku Blanowice Pętla w Blanowicach zamontowane zostaną tablice informujące podróżnych o planowanych przyjazdach środków komunikacji publicznej. W ramach inwestycji planuje się zakup czterech jednostronnych tablic LED, diodowych – w kolorze pomarańczowym, składających się z sześciu wierszy. Tablice te będą zamontowane obok wiat przystankowych i mają być skoordynowane z istniejącymi systemami operatora komunikacji publicznej. Wdrażany system powinien zapewnić podróżującym możliwość wglądu w przebieg i aktualne położenie autobusu poprzez dedykowaną aplikację mobilną.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
węzeł
SDIP
Zawiercie