TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

LPW chce zbadać stan komunikacji miejskiej w Krakowie
TransInfo.pl - Opublikowano: 28.10.2019 10:30:19
LPW chce zbadać stan komunikacji miejskiej w Krakowie; fot. UM Kraków

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie znalazł jedną firmę, która (prawdopodobnie) zajmie się badaniem funkcjonowania systemu komunikacji miejskiej.

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie znalazł jedną firmę, która (prawdopodobnie) zajmie się badaniem funkcjonowania systemu komunikacji miejskiej.

Jest nią LPW Sp. z o.o., która świadczenie tych usług wyceniła na kwotę 317 320,00 PLN. Z kolei ZTP zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia maksymalnie 320 000,00 PLN. Zatem wszystko wskazuje na to, że katowicka spółka zdobędzie to zamówienie.

Firma ta realizowała już podobne usługi. Znana jest m.in. z tego, że przeprowadzała badania komunikacji miejskiej w Rzeszowie czy potoków pasażerskich w Katowicach. Akceptacja oferty LPW powinna być zatem tylko formalnością.

Pomiary napełnień – ile? i gdzie?

Badania mają polegać na pomiarach napełnień komunikacji miejskiej w Krakowie (linie miejskie i aglomeracyjne), pomiarach wymiany pasażerskiej na przystankach komunikacji miejskiej w Krakowie oraz badaniach jakościowych oceny zadowolenia pasażerów z funkcjonowania systemu komunikacji miejskiej w Krakowie. ZTP zleci wykonawcy w okresie realizacji zamówienia przeprowadzenie maksymalnie 6 000 roboczogodzin pomiarów wraz z opracowaniem wyników tych pomiarów. Zamawiający dopuszcza przy tym zmniejszenie liczby roboczogodzin wykonywanych pomiarów do nie mniej niż 5 000 roboczogodzin. Badania jakościowe mają być przeprowadzone na przystankach za pomocą ankiet. Respondentami ankiety będą pasażerowie komunikacji miejskiej w Krakowie. Minimalna możliwa do zadeklarowania liczba ankiet to 1 100, a maksymalna to 4 000. Całe zlecenie ma zostać wykonane do dnia 14 grudnia.

Aktualizacja stanu

Przeprowadzenie przedmiotowych badań wraz z ich opracowaniem ma na celu zaktualizowanie informacji odnośnie funkcjonowania systemu komunikacji miejskiej w Krakowie, w szczególności w aspektach: obciążenia poszczególnych linii i korytarzy komunikacyjnych; wielkości potoków pasażerskich; popytu i podaży na usługę publicznego transportu zbiorowego. Posiadane obecnie wyniki pomiarów napełnień pojazdów KMK pochodzą z 2014 roku. W związku z licznymi zmianami w siatce połączeń dokonanymi od czasu ostatnich badań, w szczególności maksymalizacją oferty transportu zbiorowego na obszarze Aglomeracji Krakowskiej i Miasta Krakowa dokonanej w pierwszym kwartale 2018 roku, wyniki te uległy zdezaktualizowaniu i nie są pomocne w ocenie stanu komunikacji miejskiej w Krakowie, w aspektach dotyczących m. in. popytu i podaży na transport zbiorowy. W związku z powyższym istnieje uzasadniona konieczność przeprowadzenia przedmiotowych badań. Ze względu na prowadzone inwestycje i remonty układu drogowego na terenie miasta, a także ograniczenia związane z inwestycjami kolejowymi, przedmiotem badań będą linie komunikacyjne lub korytarze transportowe, przystanki, obszary wskazane przez zamawiającego.

W celu uzyskania holistycznego obrazu stanu funkcjonowania komunikacji miejskiej w Krakowie, badaniom poddane zostaną również opinie pasażerów odnośnie dostępnej oferty transportu publicznego w Krakowie wraz z oceną funkcjonowania tego systemu. Rozpoznane zostaną priorytety do dalszego rozwoju komunikacji miejskiej w Krakowie z punktu widzenia pasażerów, dla których ta komunikacja jest tworzona i udoskonalana w miarę posiadanych środków finansowych. Poznanie opinii pasażerów jest szczególnie istotne w aspekcie m. in. nowego cennika biletów, który obowiązuje od maja 2019.

Badania funkcjonowania komunikacji miejskiej w Krakowie mogą być zlecane w formie badań cząstkowych. Suma roboczogodzin wszystkich zleconych badań cząstkowych będzie mieścić się w podanej wyżej puli roboczogodzin. Po zakończeniu wszystkich badań wykonawca przedstawi raport zawierający analizę i zbiorcze opracowanie dla wszystkich przeprowadzonych pomiarów w terminie do 21 dni od zakończenia ostatniego pomiaru cząstkowego, jednak nie później niż do 14 grudnia 2019 roku.

Raport po badaniach

Raport po realizacji wszystkich badań powinien zawierać w sposób uporządkowany m.in. takie treści jak:

- opis metodyki wykonanych badań napełnień, wymiany pasażerskiej, ankietyzacji,

- harmonogramy badań,

- zestawienie punktów pomiarowych,

- zestawienie oznaczeń taboru (m. in. do identyfikacji pojemności pojazdu),

- nazwę badanego przystanku, jego lokalizację (w szczególności, jeżeli przystanek jest częścią węzła komunikacyjnego lub większego zespołu przystankowego),

- zestawienie liczby pasażerów wsiadających/wysiadających na danym przystanku w 15 minutowych przedziałach czasowych,

- zestawienie wyników pomiarów liczby przewiezionych pasażerów, napełnień oraz czasów międzyprzystankowych lub czasu przejazdu na odcinkach w ciągu korytarza transportowego,

- wskaźnik komfortu podróży,

- wskaźnik punktualności badanych kursów i linii,

- ocena punktualności kursowania pojazdów na liniach KMK, w tym zestawienia planowanych i rzeczywistych czasów odjazdu,

- analiza wykorzystania oferty przewozowej na poszczególnych liniach na ciągach komunikacyjnych oraz w ujęciu ogólnym w korytarzach transportowych,

- analiza wykorzystania oferty przewozowej i przewozów na ciągach komunikacyjnych,

- rozkład popytu na przewozy w ciągu doby,

- określenie godzin szczytu porannego i popołudniowego dla sieci, linii, przystanków, korytarzy transportowych,

- opracowanie metodyki umożliwiającej oszacowanie liczby przewożonych pasażerów na całej sieci komunikacyjnej w ciągu roku na podstawie przeprowadzonych badań i wykonanie takiego oszacowania dla roku 2019.
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
badania
pasażer
ZTP Kraków
LPW
Dyskutuj pod tym artykułem bezpośrednio na !

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.